Uvod:

Ovaj model “Zelenog obećanja” opisuje konkretne korake koje svako od nas može da preduzme radi smanjenja uticaja na klimu u vezi sa svakom medijacijom koju sprovodimo. Priznajemo da nam je inspiracija za ovo Obećanje za zelenije arbitraže arbitra Lusi Grinvud.

Molimo prijavite se ispod da pokažete svoju podršku ovoj inicijativi koja bi, nadamo se, mogla da ima pravi uticaj na naše ponašanje i suštinski promeni način na koji sprovodimo medijacije.

Obećanje je dovoljno široko da omogući svima onima koji su uključeni u medijaciju da promene svoje ponašanje i budu predvodnici ka odgovornoj medijaciji. Ono nudi osnovu koju će, nadamo se, medijatori nadograditi sopstvenim merama prilagođenim njihovoj praksi.

Budite slobodni da promenite ili prilagodite tekst Obećanja kako smatrate za shodno.

Kako je jedna pristalica napisala:

“Ovo obećanje je obaveza koja nema kraja i bez obzira da li je formalizovana ili samo ostaje kao ugovor za samog sebe – zaista je dobar osećaj što sam to započeo. Hvala vam što ste me podstakli!”

Obećanje

“Kao medijator posvećen sam  smanjenju uticaja na životnu sredinu svake medijacije u koju sam uključen, te ću u tom cilju, obezbediti, gde god je to moguće, sledeće:

 • Ako je tehnologija deljenja ekrana/videa primenljiva, dostupna i prihvaljiva za sve zainteresovane, ohrabriću njenu upotrebu u svim aspektima moje prakse medijacije;
 • U svakom trenutku tokom medijacije, razmatraću ekološki najprihvatljiviji način putovanja, ukoliko je putovanje neophodno;
 • Nadomestiću emisiju ugljenika za sve letove do i od medijacije, istovremeno uvažavajući da ovo ni na koji način nije zamena za izbegavanje letenja i leteću samo kada je to neophodno;
 • U svakom trenutku tokom procesa medijacije koristiću samo elektronski način komunikacije, , osim ako je korespondencija izričito potrebna u štampanoj formi u datim okolnostima, uz uvažavanje da sama elektronska komunikacija emituje ugljenik i da treba da bude ograničena na ono što je neophodno;
 • Neću tražiti da mi se dostave štampane kopije dokumenata osim ako ne postoji posebna potreba za tim i generalno ću obeshrabriti upotrebu štampanih dokumenata;
 • Ohrabriću strane i njihove savetnike da razmotre neophodnost ličnog prisustva medijaciji, ako to prisustvo uključuje značajna putovanja i nije neophodno;
 • Gde god je to moguće, ohrabriću strane i njihove savetnike da razmotre ekološki najprihvatljivije mesto za medijaciju. Na mestima medijacije, u prostorijama u kojima sam ja medijator, podsticaću, gde god je to moguće, ekološki pristup korišćenju potrošnog materijala (na primer izbegavanje plastike za jednokratnu upotrebu) i korišćenje energije (na primer, preispitivanje nivoa klimatizacije i grejanja);
 • Razmotriću prikladnost putovanja na konferencije i druge događaje, kao i moj način putovanja na konferencije i druge događaje i gde god je to moguće ohrabriću druge i koristiti opcije za živi video prenos/daljinsko učešće;
 • Preduzeću korake da smanjim uticaj moje kancelarije/radnog mesta na životnu sredinu, i
 • Nastojaću da podignem svest o ovom Obećanju, na primer upućivanjem isto na svojoj veb stranici i/ili u donjem zaglavlju e-pošte.”

Potpišite Obećanje


  Seu Primeiro Nome (obrigatório) | Il Tuo Nome (necessario) | Vaše jméno (povinné) | Nombre (requerido) | Keresztneve (kötelező) | Имя (обязательно) | 名(必須事項)| Adınız (gerekli) | Ihr Vorname (erforderlich) | Prénom (obligatoire) | Prenumele (obligatoriu) | 您的姓名(必填):葉娉婷 | 您的姓名(必填):叶娉婷 | Όνομα | Vaše ime (obavezno)


  Seu Último Nome (obrigatório) | Il Tuo Cognome (necessario) | Vaše příjmení (povinné) | Apellido (requerido) | Vezetékneve (kötelező) | Фамилия (обязательно) | 姓(必須事項)| Soyadınız (gerekli) | Ihr Nachname (erforderlich) | Nom (obligatoire) | Numele de familie (obligatoriu) | 您的別名(必填):葉娉婷 | 您的别名(必填):叶娉婷 | Επώνυμο | Vaše prezime (obavezno)


  Nome da Organização ou Companhia | Nome della Societa’/Organizzazione | Název společnosti/organizace | Compañía / nombre de la Organización | Vállalat/szervezet neve | Название компании/организации | 会社・組織名 | Şirket/Kuruluş Adı | Firmen-/Organisationsname | Société/organisation | Numele companiei/organizației | 公司/ 組織名稱:香港仲裁師協會 資深會員 | 公司/ 组织名称:香港仲裁师协会 资深会员 | Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού | Naziv kompanije/organizacije


  Contato Email (obrigatório) | Indirizzo email (necessario) | Kontaktní e-mail (povinné) | E-mail de contacto (requerido) | Email (kötelező) | электронная почта (Обязательно) | メールアドレス(必須事項)| E-posta (gerekli) | Kontakt E-Mail (erforderlich) | Courriel (obligatoire) | Adresa Email (obligatoriu) | 電郵地址 | 电邮地址 | Διεύθυνση e-mail | E-pošta (obavezno)


  País | Stato | Země | País | Ország | Страна | 国 | Ülke | Land | Pays | Țara | 國家/ 地區: 中華人民共和國香港特別行政區 | 国家/ 地区: 中华人民共和国香港特别行政区 | Χώρα | Država


  Escolhas GDPR. 1. Gostaria de dar apenas a minha assinatura. 2. Gostaria de dar a minha assinatura e permitir o uso do meu nome e email para entrarem em contato comigo em relação ao Compromisso Ecológico
  Privacy. 1. Voglio inserire la mia sola sottoscrizione. 2. Voglio inserire la mia sottoscrizione ed autorizzo l’uso del mio nome e del mio indirizzo email per contattarmi in relazione all’Impegno Verde
  GDPR. 1. Chci pouze podepsate. 2. Chci podepsat a dále souhlasím s tím, že můžete použít mé jméno a e-mail, abyste mě kontaktovali v souvislosti s tímto Zeleným slibem
  RGPD. 1. Quisiera enviar solamente esta firma. 2. Quisiera enviar esta firma y también pueden utilizar mi nombre y mi e-mail para contactarme con respecto al Compromiso Verde
  GDPR. Adatvédelem. 1. Csak az alábbi aláírásommal szeretnék hozzájárulni a kezdeményezéshez. 2. Szeretnék az aláírásommal hozzájárulni a kezdeményezéshez és felhasználhatják a nevemet, valamint az e-mail címemet arra, hogy kapcsolatot tartsanak velem a Zöld Fogadalommal kapcsolatban.
  GDPR.Варианты Общего регламента защиты персональных данных ЕС. 1. Я предоставляю только свою подпись. 2. Я предоставляю свою подпись, и даю согласие на использование моего имени и адреса электронной почты, чтобы связаться со мной относительно Зеленого Обязательства.
  選択. 1. 私は署名のみを提出します。2. 私は署名を提出し、さらに気候変動に関する世界調停人同盟が、環境への誓約に関して私の氏名、メールアドレスを利用して連絡することに同意します。
  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) seçenekleri. 1.Yalnızca bu imzayı göndermek istiyorum. 2. Bu imzayı göndermek istiyorum ve Yeşil Taahhüt ile ilgili olarak benimle iletişime geçmek için adım ve e-posta adresimi verebilirsiniz
  DSGVO-Auswahl. 1. Ich möchte nur unterschreiben. 2. Ich möchte unterschreiben, und Sie können meinen Namen und meine E-Mail verwenden, um mich in Bezug auf das Grüne Gelöbnis zu kontaktieren
  Choix RGPD. 1. Je souhaite soumettre uniquement cette signature. 2. Je souhaite soumettre cette signature et vous autorise à utiliser mon nom et mon adresse courriel pour me contacter en relation avec l’Engagement Vert
  Opțiuni GDPR. 1. Aș dori să depun doar această semnătură. 2. Aș dori să trimit această semnătură și puteți folosi numele și e-mailul meu pentru a mă contacta în legătură cu Angajamentul Verde
  歐盟.《通用數據保障條例》選擇
  欧盟.《通用数据保障条例》选择
  Επιλογές GDPR .1. Υποβολή υπογραφής. 2. Υποβολή υπογραφής και παροχή εξουσιοδότησης χρήσης του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για επικοινωνία σχετικά με την Πράσινη Δέσμευση.
  GDPR izbori:. 1. Želim da predam samo ovaj potpis. 2. Želeo bih da predam ovaj potpis, a vi možete koristiti moje ime i imejl da me kontaktirate u vezi sa Zelenim obećanjem.

  1. I would like to submit this signature only2. I would like to submit this signature, and you may use my name and email to contact me in relation to the Green Pledge

  Neke korisne formulacije

  • za moguće uključivanje u administrativnu ili ugovornu dokumentaciju medijatora:

  “Zeleno Obećanje

  [x organizacija i] medijator (a) podržava(i) i potpisuje(ci) Zelenog Obećanje Svetske Alijanse Medijatora za Klimatske Promene (WoMACC).  

  Ja/Mi posvećeni smo smanjenju uticaj na životnu sredinu svake medijacije u kojoj ja/mi učestvujemo na načine naveden u Obećanju, uključujući izbegavanje nepotrebnih putovanja i korišćenje elektronske tehnologije gde god je to moguće.

   Ja/Mi smo takođe posvećeni ohrabrivanju onih sa kojima sprovodimo medijacije da na sličan način umanje svoje emisije ugljenika. 

  Puno Obećanje je takođe uključeno u [x/mojim] [Uslovima Angažovanja koji su priloženi uz nacrt Sporazuma o pristupanju medijaciji]. Ja/Mi pozivamo strane da razmotre ovo Obećanje.”


  Translation by Poliglota translation service and reviewed by Blažo Nedić. We are grateful to the Institute for Mediation, Negotiation and Public Policy, Serbia, for their generous support in arranging this translation.