Γνωρίζουμε ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί βιώσιμη, αποτελεσματική και οικονομική μέθοδο επίλυσης διαφορών και λοιπών διενέξεων. Ως μέλη της κοινότητας των διαμεσολαβητών έχουμε προβεί σε συζητήσεις για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης σε υποθέσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, δεν έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο στη συζήτηση σχετικά με το πώς, ως κοινότητα, θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη δική μας συμπεριφορά και πρακτική.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης, η οποία μας επηρεάζει όλους. Η στροφή πολλών από εμάς στη διαδικτυακή διαμεσολάβηση ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 αποδεικνύει ότι τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμα και αποτελεσματικά. Η Πράσινη Δέσμευση –το λεγόμενο Green Pledge–  υποδεικνύει συγκεκριμένα βήματα που μπορεί να υιοθετήσει ο καθένας μας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να μειώσει τις κλιματικές επιπτώσεις των διαμεσολαβήσεων που διεξάγουμε. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στη Διαιτήτρια Lucy Greenwood και τη Δέσμευσή της για Πιο Πράσινες Διαιτησίες (Pledge for Greener Arbitrations), η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εμάς.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να εγγραφείτε και να εκφράσετε την υποστήριξή σας σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ευελπιστούμε ότι θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά μας και θα μεταβάλει ριζικά τον τρόπο που διεξάγουμε τις διαμεσολαβήσεις. Η Δέσμευση έχει σκόπιμα διατυπωθεί κατά τρόπο ευρύ, ώστε να διευκολύνει όλους τους συμμετέχονες στη διαμεσολάβηση να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους και να δείξουν τον δρόμο προς μια πιο υπεύθυνη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. Αναμένουμε να προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία οι διαμεσολαβητές μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους πρόσθετα μέτρα, προσαρμοσμένα στην πρακτική τους.

Μη διστάσετε να διευρύνετε ή να προσαρμόσετε την Πράσινη Δέσμευση –Green Pledge–αναλόγως.

Όπως αναφέρει υποστηρικτής της Δέσμευσης:

«Το Green Pledge αποτελεί δέσμευση χωρίς ημερομηνία λήξης και, είτε εκφράζεται προς τα έξω είτε πρόκειται για συμφωνία με τον εαυτό μου, αισθάνομαι πραγματικά ωραία που το ξεκίνησα. Σας ευχαριστώ για την παρότρυνση!»

Πράσινη Δέσμευση

«Ως διαμεσολαβητής/διαμεσολαβήτρια δεσμεύομαι να ελαχιστοποιώ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαμεσολαβήσεων στις οποίες συμμετέχω. Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύομαι κατά το δυνατόν:

 • εφόσον η τεχνολογία κοινής χρήσης οθόνης/βίντεο είναι κατάλληλη, προσβάσιμη και αποδεκτή από όλους τους συμμετέχοντες, να ενθαρρύνω τη χρήση της σε όλες τις εκφάνσεις της πρακτικής μου στη διαμεσολάβηση·
 • κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης να προτιμώ τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης, εφόσον η μετακίνηση είναι αναγκαία·
 • να αντισταθμίζω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των πτήσεων από και προς τον τόπο διεξαγωγής της διαμεσολάβησης, χωρίς αυτό να υποκαθιστά τη δέσμευση αποφυγής των πτήσεων και περιορισμού τους στο αναγκαίο μέτρο·
 • κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης να αλληλογραφώ μόνον μέσω ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν από τις περιστάσεις ρητώς απαιτείται η αλληλογραφία σε έντυπη μορφή, ενώ αναγνωρίζω ότι και η ηλεκτρονική επικοινωνία προκαλεί εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και πρέπει να περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο·
 • να μην απαιτώ την παράδοση έντυπων αντιγράφων εγγράφων, εάν αυτό δεν απαιτείται ειδικώς, και να αποθαρρύνω τη χρήση εγγράφων σε έντυπη μορφή γενικά·
 • να ενθαρρύνω τα μέρη και τους συμβούλους τους να αξιολογούν την αναγκαιότητα αυτοπρόσωπης συμμετοχής τους στη διαμεσολάβηση, σε περίπτωση που η συμμετοχή αυτή συνεπάγεται σημαντική μετακίνηση και δεν είναι απαραίτητη·
 • όπου είναι δυνατόν, να ενθαρρύνω τα μέρη και τους συμβούλους τους να επιλέγουν τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον χώρο διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Στον χώρο της διαμεσολάβησης, στις αίθουσες όπου διεξάγεται η διαμεσολάβηση, να ενθαρρύνω, κατά το δυνατόν, την πλέον φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στη χρήση αναλώσιμων (για παράδειγμα, αποφυγή πλαστικών μίας χρήσης) και την κατανάλωση ενέργειας (για παράδειγμα, μείωση του επιπέδου κλιματισμού και θέρμανσης)·
 • να αξιολογώ την αναγκαιότητα και τον τρόπο μετακίνησής μου από και προς συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις και, κατά το δυνατόν, να ενθαρρύνω τη χρήση και να χρησιμοποιώ επιλογές ζωντανής ροής/απομακρυσμένης συμμετοχής·
 • να λαμβάνω μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του γραφείου/χώρου εργασίας μου· και
 • να επιδιώκω τη διάδοση της Πράσινης Δέσμευσης , για παράδειγμα με σχετική αναφορά στον διαδικτυακό μου τόπο ή/και στο υποσέλιδο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου.

Υπογράψτε την Πράσινη Δέσμευση


  Seu Primeiro Nome (obrigatório) | Il Tuo Nome (necessario) | Vaše jméno (povinné) | Nombre (requerido) | Keresztneve (kötelező) | Имя (обязательно) | 名(必須事項)| Adınız (gerekli) | Ihr Vorname (erforderlich) | Prénom (obligatoire) | Prenumele (obligatoriu) | 您的姓名(必填):葉娉婷 | 您的姓名(必填):叶娉婷 | Όνομα | Vaše ime (obavezno)


  Seu Último Nome (obrigatório) | Il Tuo Cognome (necessario) | Vaše příjmení (povinné) | Apellido (requerido) | Vezetékneve (kötelező) | Фамилия (обязательно) | 姓(必須事項)| Soyadınız (gerekli) | Ihr Nachname (erforderlich) | Nom (obligatoire) | Numele de familie (obligatoriu) | 您的別名(必填):葉娉婷 | 您的别名(必填):叶娉婷 | Επώνυμο | Vaše prezime (obavezno)


  Nome da Organização ou Companhia | Nome della Societa’/Organizzazione | Název společnosti/organizace | Compañía / nombre de la Organización | Vállalat/szervezet neve | Название компании/организации | 会社・組織名 | Şirket/Kuruluş Adı | Firmen-/Organisationsname | Société/organisation | Numele companiei/organizației | 公司/ 組織名稱:香港仲裁師協會 資深會員 | 公司/ 组织名称:香港仲裁师协会 资深会员 | Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού | Naziv kompanije/organizacije


  Contato Email (obrigatório) | Indirizzo email (necessario) | Kontaktní e-mail (povinné) | E-mail de contacto (requerido) | Email (kötelező) | электронная почта (Обязательно) | メールアドレス(必須事項)| E-posta (gerekli) | Kontakt E-Mail (erforderlich) | Courriel (obligatoire) | Adresa Email (obligatoriu) | 電郵地址 | 电邮地址 | Διεύθυνση e-mail | E-pošta (obavezno)


  País | Stato | Země | País | Ország | Страна | 国 | Ülke | Land | Pays | Țara | 國家/ 地區: 中華人民共和國香港特別行政區 | 国家/ 地区: 中华人民共和国香港特别行政区 | Χώρα | Država


  Escolhas GDPR. 1. Gostaria de dar apenas a minha assinatura. 2. Gostaria de dar a minha assinatura e permitir o uso do meu nome e email para entrarem em contato comigo em relação ao Compromisso Ecológico
  Privacy. 1. Voglio inserire la mia sola sottoscrizione. 2. Voglio inserire la mia sottoscrizione ed autorizzo l’uso del mio nome e del mio indirizzo email per contattarmi in relazione all’Impegno Verde
  GDPR. 1. Chci pouze podepsate. 2. Chci podepsat a dále souhlasím s tím, že můžete použít mé jméno a e-mail, abyste mě kontaktovali v souvislosti s tímto Zeleným slibem
  RGPD. 1. Quisiera enviar solamente esta firma. 2. Quisiera enviar esta firma y también pueden utilizar mi nombre y mi e-mail para contactarme con respecto al Compromiso Verde
  GDPR. Adatvédelem. 1. Csak az alábbi aláírásommal szeretnék hozzájárulni a kezdeményezéshez. 2. Szeretnék az aláírásommal hozzájárulni a kezdeményezéshez és felhasználhatják a nevemet, valamint az e-mail címemet arra, hogy kapcsolatot tartsanak velem a Zöld Fogadalommal kapcsolatban.
  GDPR.Варианты Общего регламента защиты персональных данных ЕС. 1. Я предоставляю только свою подпись. 2. Я предоставляю свою подпись, и даю согласие на использование моего имени и адреса электронной почты, чтобы связаться со мной относительно Зеленого Обязательства.
  選択. 1. 私は署名のみを提出します。2. 私は署名を提出し、さらに気候変動に関する世界調停人同盟が、環境への誓約に関して私の氏名、メールアドレスを利用して連絡することに同意します。
  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) seçenekleri. 1.Yalnızca bu imzayı göndermek istiyorum. 2. Bu imzayı göndermek istiyorum ve Yeşil Taahhüt ile ilgili olarak benimle iletişime geçmek için adım ve e-posta adresimi verebilirsiniz
  DSGVO-Auswahl. 1. Ich möchte nur unterschreiben. 2. Ich möchte unterschreiben, und Sie können meinen Namen und meine E-Mail verwenden, um mich in Bezug auf das Grüne Gelöbnis zu kontaktieren
  Choix RGPD. 1. Je souhaite soumettre uniquement cette signature. 2. Je souhaite soumettre cette signature et vous autorise à utiliser mon nom et mon adresse courriel pour me contacter en relation avec l’Engagement Vert
  Opțiuni GDPR. 1. Aș dori să depun doar această semnătură. 2. Aș dori să trimit această semnătură și puteți folosi numele și e-mailul meu pentru a mă contacta în legătură cu Angajamentul Verde
  歐盟.《通用數據保障條例》選擇
  欧盟.《通用数据保障条例》选择
  Επιλογές GDPR .1. Υποβολή υπογραφής. 2. Υποβολή υπογραφής και παροχή εξουσιοδότησης χρήσης του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για επικοινωνία σχετικά με την Πράσινη Δέσμευση.
  GDPR izbori:. 1. Želim da predam samo ovaj potpis. 2. Želeo bih da predam ovaj potpis, a vi možete koristiti moje ime i imejl da me kontaktirate u vezi sa Zelenim obećanjem.

  1. I would like to submit this signature only2. I would like to submit this signature, and you may use my name and email to contact me in relation to the Green Pledge

  Χρήσιμες διατυπώσεις

  Προτεινόμενες διατυπώσεις για ένταξη στα διαδικαστικά και συμβατικά κείμενα του διαμεσολαβητή:

  «Δέσμευση για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

  [Ο οργανισμός X και] ο/η διαμεσολαβητής/διαμεσολαβήτρια [υποστηρίζουν και έχουν υπογράψει/υποστηρίζει και έχει υπογράψει] την Πράσινη Δέσμευση (Green Pledge) της Παγκόσμιας Συμμαχίας Διαμεσολαβητών για την Κλιματική Αλλαγή (World Mediators Alliance on Climate Change – WoMACC).

  [Δεσμεύομαι/δεσμευόμαστε] να [ελαχιστοποιώ/ελαχιστοποιούμε] τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαμεσολαβήσεων στις οποίες [συμμετέχω/συμμετέχουμε], κατά τον τρόπο που αναφέρεται στη Δέσμευση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις περιττές μετακινήσεις και τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας κατά το δυνατόν.

  [Δεσμεύομαι επίσης/δεσμευόμαστε επίσης] να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες στις διαμεσολαβήσεις τις οποίες [διεξάγω/διεξάγουμε] ομοίως να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

  Το πλήρες κείμενο της Δέσμευσης αποτελεί μέρος των όρων συνεργασίας [μου/μας], οι οποίοι επισυνάπτονται στο σχέδιο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση]. [Καλώ/καλούμε] τα μέρη να λαμβάνουν υπόψη τη Δέσμευση.»


  Translation by Vassiliki Koumpli and reviewed by Anna Plevri.